Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

ผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ

ผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ

ผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ

อะไรคือการผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ
การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิเป็นอีกวิธีหนึ่งของการรักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งเป็นการผ่าตัดหรือดูดเชื้ออสุจิจากลูกอัณฑะหรือท่อนำเชื้ออสุจิแทนที่จะนำเชื้ออสุจิออกจากการนำออกมาด้วยตัวเอง การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิเป็นการช่วยชายที่มีเชื้ออสุจิน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเรานำเชื้ออสุจิออกมาจะนำมาใช้ในการทำอิ๊กซี่ต่อไป ประมาณ 10% ของชายที่มีปัญหามีบุตรยากมีนำเชื้อแต่ไม่มีอสุจิ ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากปัญหาเหล่านี้ เช่นการอุดตันของท่อนำเชื้ออสุจิ การไม่มีท่อนำเชื้ออสุจิ การอุดตันของท่อเก็บเชื้ออสุจิที่ต่อจากท่อนำเชื้ออสุจิ ชายโดยส่วนใหญ่ที่ผลิตเชื้ออสุจิที่แข็งแรงในลูกอัณฑะ ก็จะสามารถนำเชื้ออสุจิออกมาโดยการผ่าตัด ชายอื่นๆที่มีลูกอัณฑะแต่ไม่สามารถผลิตอสุจิเลย การทำการผ่าตัดหาเชื้ออสุจิก็ทำไม่ได้

ชนิดของการผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ
การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิมีหลายชนิด การทำแบบไหนขึ้นกับสาเหตุของการไม่มีเชื้ออสุจิ บางวิธีกากรมีประสิทธิภาพมากว่าบางวิธีการประสิทธิภาพโดยรวมขึ้นกับชนิดของการปฏิสนธิที่เราเลือกใช้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเลือกใช้การทำอิ๊กซี่ (ICSI)

PESA เป็นวิธีการเลือกอันแรกที่จะทำถ้าไม่มีเชื้ออสุจิในน้ำเชื้อ วิธีการนี้ใช้เวลาไม่นานและไม่เจ็บปวดและไม่ได้มีการตัดเนื้อเยื่อใดๆ การใช้เข็มอันเล็กๆเจาะผ่านถุงอัณฑะเข้าสู่ท่อเก็บเชื้ออสุจิ น้ำที่ได้จากการดูดออกไปจะนำไปวิเคราะห์และหาเชื้ออสุจิ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของเชื้อ โดยทั่วไปวิธีการนี้ได้ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีและต้องการเพียงการใช้ยาชาหรือยาให้หลับเท่านั้น

MESA เป็นการผ่าตัดเล็กๆและต้องการยาให้หลับหรือยาสลบ แทนที่จะใช้เข็มจะใช้มีดเล็กๆ ตัดผ่านทางถุงอัณฑะเข้าสู่ท่อเก็บเชื้ออสุจิ น้ำที่ได้มาจะนำไปหาเชื้ออสุจิต่อไป

TESE ถ้าไม่พบเชื้ออสุจิในท่อเก็บเชื้ออสุจิ จะใช้เข็มดูดเชื้ออสุจิออกจากลูกอัณฑะ เข็มจะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆออกมาแล้วนำเอาไปตรวจหาเชื้ออสุจิ บางครั้งการเก็บชิ้นเนื้อนี้อาจใช้วิถีการผ่าตัดเล็กเพื่อเอาชิ้นเนื้อที่ มากขึ้นเพื่อโอกาสในการพบเชื้ออสุจิที่มากขึ้น ซึ่งหัตถการนี้ต้องใช้การทำให้หลับหรือสลบ เนื่องจากอาจมีอาการเจ็บปวดบ้าง วิธีการนี้ส่วนใหญ่จะหายเจ็บปวดภายในสามวัน

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบความผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเลือดออกและติดเชื้อ แต่จะเกิดขึ้นประมาณแค่ 3% หรือภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดขึ้นการฉีดยานอนหลับหรือยาสลบได้เหมือนการผ่าตัดทั่วไป

ประโยชน์ของการผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ
การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิมีโอกาสสำเร็จจากการทำขึ้นอยู่กับหัตถการที่เลือกและเชื้ออสุจิที่มีอยู่ เพราะเชื้ออสุจิที่ได้มาจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์นัก และอาจไม่มีการปฏิสนธิ เชื้ออสุจิที่ได้มักนำไปทำอิ๊กซี่แทนการทำเด็กหลอดแก้วทั่วไป