Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

อิ๊กซี่

อิ๊กซี่

อิ๊กซี่

การทำอิ๊กซี่ (ICSI)
การทำอิ๊กซี่เป็นการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อช่วยให้เกิดการปฏิสนธิของคู่สมรสที่มีปัจจัยทางด้านฝ่ายชายที่รุนแรงและใช้กับคู่สมรสที่ไม่สามารถปฏิสนธิได้ในรอบของการทำเด็กหลอดแก้วโดยทั่วไป การทำอิ๊กซี่สามารถที่จะจะแก้ปัญหาในหลายอย่างเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิและให้คู่สมารสที่มีความหวังน้อยได้ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ต่อๆ ไป

การทำอิ๊กซี่ทำได้อย่างไร
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่แม่นยำอย่างมากในการที่จะนำเอาเชื้ออสุจิหนึ่งตัวและฉีดเข้าไปโดยตรงเข้าไปในศูนย์กลางของไข่ กระบวนการนี้จะต้องมีการกระตุ้นไข่ด้วยยาฮอร์โมนเพื่อให้ได้ไข่จำนวนหลายใบ ไข่จำนวนนี้ได้ถูกดูดผ่านทางช่องคลอดโดยใช้อัลตราซาวน์และนำไปเพาะเลี้ยงในภาวะที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการตัวอ่อน เชื้ออสุจิจะได้รับการเตรียมโดยการปั่นแยก คือแยกเซลที่ไม่ต้องการออกจากเชื้ออสุจิที่ดี นักวิทยาศาสตร์จะจับเชื้ออสุจิหนึ่งตัวเข้าไปในเข็มอันอนึ่งแล้วฉีดเข้าไปในไข่ต่อไป

ใครบ้างที่มีข้อบ่งชี้ในการทำอิ๊กซี่
อิ๊กซี่ได้ทำในกรณีของผู้ที่มีภาวะที่มีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายหรือมีความผิดปกติในการตรวจเชื้ออสุจิ บางครั้งผู้ป่วยได้เลือกทำอิ๊กซี่ด้วยเหตุผลอื่นมากกว่าปัญหาจากฝ่ายชาย ซึ่งหมายรวมถึงภาวะที่มีการปฏิสนธิไม่ดีในการทำเด็กหลอดแก้วครั้งก่อน เชื้ออสุจิมีความผิดปกติและภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นผู้ป่วยหลายคนได้เลือกที่จะทำอิ๊กซี่เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดแม้แต่กระบวนการที่ไม่ทราบสาเหตุของการไม่ตั้งครรภ์ อัตราการปฏิสนธิจากการทำอิ๊กซี่จะอยู่ที่ประมาณ 70-90 % ซึ่งเท่ากับการปฏิสนธิโดยการใช้เชื้ออสุจิที่ปกติและอัตราการตั้งครรภ์ก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำเด็กหลอดแก้วทั่วไปที่มีเชื้อ อสุจะที่ปกติ