Leading Fertility Center in Bangkok Thailand

แช่แข็งตัวอ่อน

แช่แข็งตัวอ่อน

แช่แข็งตัวอ่อน

ตั้งแต่เมื่อมีการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งได้มีการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้จำนวนไข่มากเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนตัวเลือกของตัวอ่อน แต่เมื่อมีการเพิ่มจำนวนตัวอ่อนทำให้โอกาสที่เกิดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์แฝดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นได้มีการหาวิธีการแช่แข็งตัวอ่อนในไนโตรเจนเหลวตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้จะนำมาใช้ในรอบต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกระตุ้นใหม่ อย่างไรก็ตามการแช่แข็งตัวอ่อนมักทำกรณีที่มีตัวอ่อนเหลือซึ่งคนไข้กลุ่มนี้มีเพียง 30% เท่านั้น นอกจากนี้เพียง 70-80% ของตัวอ่อนจะมีโอกาสรอดจากการแช่แข็งและละลายตัวอ่อน แต่ตัวอ่อนเหล่านี้ไม่ได้มีความเสี่ยงต่อความพิการมากยิ่งขึ้น การแช่แข็งตัวอ่อนทำได้นานมากที่สุดเท่าที่ทำได้แม้กระทั่งในหลายๆ ปีก็ตาม

ตัวอ่อนที่แช่แข็งสามารถใช้ในครั้งถัดไปหรือบริจาคให้ผู้อื่น หรือนำไปทำลายเมื่อคู่ที่เป็นเจ้าของไม่ต้องการ ซึ่งต้องได้ผ่านขบวนการยอมรับและลงนามเป็นเอกสารของทั้งสองฝ่ายทั้งแพทย์คู่สมรส