Welcome To
iBaby Fertility & Genetic Center

Language

บริการของเรา
Click
เตรียมตัวก่อนการรักษา
Click
ภาพคลินิก
Click

บริการของเรา

เตรียมตัวก่อนการรักษา

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการรักษา

การทำเด็กหลอดแก้วเป็นการรักษาภาวะผู้ที่มีบุตรยาก โดยจะใช้เวลาประมาณ 20-25 วันการทำเด็กหลอดแก้วเป็นการรักษาภาวะผู้ที่มีบุตรยาก โดยจะใช้เวลาประมาณ 20-25 วัน

การตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิงการตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิงมีอยู่ประมาณ 40-50% ที่เข้ามาในคลินิก มีสาเหตุจำนวนมากมาจากฝ่ายหญิง เช่น ฮอร์โมนผิดปกติ และรูปร่างของอวัยภายในผิดปกติ

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชาย

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชายมีอยู่ประมาณ 30-40% ของสาเหตุการมีบุตรยากทั้งหมด สาเหตุฝ่ายชายมักจะมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการผลิตภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชายมีอยู่ประมาณ 30-40% ของสาเหตุการมีบุตรยากทั้งหมด สาเหตุฝ่ายชายมักจะมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการผลิต